Nieuwsbrief EdPG Nieuwsbrief   7 maart 2014 ~ Jaargang 21, nr.1


bovenVoorjaarsbijeenkomst op zaterdag 7 juni 2014 in Utrecht

Op 14 mei 1994 – nu twintig jaar geleden - werd het E. du Perron Genootschap opgericht. We vieren dit jubileum op zaterdag 7 juni met een feestelijk programma in Instituut Blankestijn te Utrecht, met aandacht voor E. du Perron als individu en als individualist.
Carel Peeters spreekt overDu Perron en het individualisme, toen en nu’. Peeters is sinds 1973 verbonden aan Vrij Nederland als criticus en essayist.  Hij is de schrijver van onder meer Hollandse pretenties, De denkersclub, Dit heerlijk zwalken en Gevoelige ideeën. Vorig jaar verscheen van hem Het wonderland van Lewis Carroll. Zijn Literaire kroniek staat elke maandag en vrijdag op vn.nl.
Kees Snoek, biograaf van E. du Perron en voorzitter van ons genootschap, leest vervolgens saillante passages voor uit de ongepubliceerde briefwisseling tussen Eddy du Perron en Bep du Perron-de Roos en geeft commentaar op deze bijzondere correspondentie, die in maart 1930 begon met een briefje aan ‘Geachte Mejuffrouw de Roos’ en doorloopt tot 6 mei 1940, acht dagen voor het overlijden van E. du Perron.

Programma
  • jaarvergadering
  • voordrachten Carel Peeters en Kees Snoek
  • feestelijke borrel

Adres: Instiuut Blankestijn, Oudegracht 189, 3511 NE Utrecht, tel. 030-231 45 41.
(Dit is het zuidelijke deel van de Oudegracht, Tolsteegzijde.)
Aanvang: u bent welkom vanaf 13.30 uur, aanvang jaarvergadering 14.00 uur.
Meldt u zich s.v.p. vóór 2 juni aan bij het EDPG-secretariaat (info@edpg.nl).
Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom!

              


Voortgang eduperron.nl per 1 maart

Het project eduperron.nl is begin 2014 gestart.
Op dit moment worden door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) de 7 delen Verzameld Werk gedigitaliseerd, evenals de 9 delen Brieven en de biografie van Du Perron door Kees Snoek. De ons ontbrekende delen werden welwillend beschikbaar gesteld door een van onze leden.
De niet eerder gepubliceerde brieven worden o.l.v. Krijn ter Braak geredigeerd en gereed gemaakt voor digitalisering. Carina Santing, Tineke Rigters, Ronald Spoor, Kees Snoek leveren er belangrijke bijdragen aan.
In samenwerking met het Letterkundig Museum (LM) is een begin gemaakt met het scannen van de in het museum aanwezige brieven. De collectie Du Perron van het LM is onlangs verrijkt met een bijzonder waardevolle schenking door Ronald Spoor aan het museum: de niet eerder gepubliceerde briefwisseling E. du Perron - Evelyn Blackett. Deze zeer interessante, door Spoor verworven en geëditeerde briefwisseling zal voorzien van scans van de originelen voor het eerst gepubliceerd worden op de nieuwe website.
Met de Koninklijke Bibliotheek (KB) vindt overleg plaats op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van hun bijzondere collectie eerste drukken, destijds verzameld en geschonken door F. Batten en A.A.M. Stols. De publicatie met toelichtingen en editiegeschiedenissen van alle werken van E. du Perron op de nieuwe website staat onder leiding van Krijn ter Braak en Reinder Storm.
Binnenkort zal het Letterenhuis in Antwerpen benaderd worden om de daar aanwezige brieven van en aan Du Perron te betrekken bij ons project.
Streven is de website eind 2014 te presenteren.

U kunt een bijdrage leveren in de vorm van boeken en donaties!
Voor de digitalisering en om onze medewerkers te instrueren zijn namelijk boeken / tijdschriften / artikelen nodig van of over E. du Perron, zoals bijv. de biografie van Du Perron door Kees Snoek. Hebt u dergelijk materiaal dubbel en/of bent u bereid exemplaren ter beschikking te stellen, neemt u dan s.v.p. contact op met het secretariaat.
Ook financiële steun is belangrijk. Dankzij donaties kan er meer materiaal op de website komen en kan een fonds gevormd worden voor het onderhoud in de toekomst. Word daarom nu donateur van eduperron.nl
Doordat het EDPG sinds 1 januari 2013 een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is geworden, is doneren zeer aantrekkelijk. Men kan tot 31 december 2017 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan het geschonkene. Zie anbi.nl.
Ook kan men donaties in minimaal vijf jaar doen. Die zijn belastingtechnisch voordeliger dan een eenmalige schenking. M.i.v. 1 januari 2014 is daarvoor geen notariële akte meer nodig, men kan zelf via belastingdienst.nl een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst downloaden en deze ingevuld aan het EDPG sturen.
Financiële steun in de vorm van een legaat is een andere mogelijkheid. Neem hierover contact op met de secretaris.


Couperus en Tjalie Robinson: verslag najaarsbijeenkomst zaterdag 26 oktober 2013

In de Leeszaal van Museum Meermanno in Den Haag begroeten 17 Du Perron-liefhebbers elkaar. Na een korte extra ledenvergadering en een uiteenzetting over de vorderingen met eduperron.nl komen Louis Couperus, E. du Perron en Tjalie Robinson aan bod. Couperusexpert H.T.M. van Vliet, die recent ‘Louis Couperus, De correspondentie’ publiceerde, spreekt over E. du Perron en Louis Couperus. Twee kosmopolitische schrijvers in de Nederlandse literatuur, terwijl W.H. Willems, hoogleraar sociale geschiedenis met speciale aandacht voor Indische immigranten én voor Den Haag, ons zijn visie op Tjalie Robinson, een naoorlogse Du Perron geeft.
Dick van Vliet wijst op verschillen en parallellen tussen de schrijvers Couperus (1863-1923) en Du Perron (1899-1940). Opvallend is dat het werk van Couperus met ups and downs populair is gebleven, terwijl Du Perron nauwelijks meer gelezen wordt. Door hun Nederlandsch-Indische afkomst en jeugd hadden beiden geen ‘Hollands’ referentiekader, maar waren ze kosmopolitisch ingestelde wereldburgers met een koloniale achtergrond. Zij waren van verschillende generaties, maar bij beiden was de keuze voor het schrijverschap een breuk met de familietraditie, net als hun onafhankelijke opstelling als schrijver. Zo uitten ze - elk op eigen wijze - kritiek op de koloniale samenleving: Couperus in zijn Indische roman De stille kracht en Du Perron in Het land van herkomst. Anders dan Du Perron hield Couperus zich echter afzijdig van kritiek en polemiek.
Juist die polemische kant van Du Perron inspireerde Tjalie Robinson (pseudoniem van J.J.T. Boon, 1911-1974), aldus diens biograaf Wim Willems. Als ‘Indische jongen’ verdedigde Robinson Du Perron (ook tegen zijn kritiekloze bewonderaars) en koos voor een eigen schrijverschap waarin stijl en karakter voorop stonden. Als antirationalist zette hij zich af tegen de Hollandse gezapigheid, de confrontatie zoekend na zijn repatriëring uit Indonesië in 1955. Zijn literaire credo was: verhalen vertellen, en wel die uit een macho-cultuur, waar met het wapen in de hand de strijd wordt gezocht met de vijand. Voor verhalenbundels als Tjies, geschreven onder het pseudoniem Vincent Mahieu, bestond waardering in literaire kring. Door zijn niet aflatende aanvalspatroon kapte hij echter contacten af en werd hij ten slotte vooral woordvoerder van de Indisch-Nederlandse groep rondom het door hem opgezette tijdschrift Tong Tong. Geïnspireerd door deze mooie voordrachten over het boeiende patroon van Indische en Nederlandse draden die Couperus, Du Perron en Robinson verbinden, heffen de aanwezigen tot slot het glas.


imgPublicaties


Varia

Uitreiking E. du Perronprijs en E. du Perronlezing     De School of Humanities van Tilburg University, gemeente Tilburg en brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de E. du Perronprijs en de E. du Perronlezing op 27 maart 2014 om 19.30 uur bij bkkc, Spoorlaan 21 i-k, 5038 CB in Tilburg. Voor de E. du Perronprijs 2013 zijn genomineerd: Mohammed Benzakour (Yemma, Uitgeverij De Geus, 2013), Marcel van Engelen (Het kasteel van Elmina, Uitgeverij De Bezige, 2013) en Aukelien Weverling (Het land, Uitgeverij Meulenhoff, 2013).
Voorafgaand aan de uitreiking spreekt Sheila Sitalsing de E. du Perronlezing uit met als onderwerp 'Nieuwe vormen van samenleven in de huidige maatschappij'. Sheila Sitalsing is freelance journalist en columnist bij de Volkskrant. Voor haar columns won Sitalsing vorig jaar de Heldringprijs.
Informatie en aanmelding: tilburguniversity.edu/duperronprijs.

Vestdijk-Hermans biografenduel      
Op zaterdagmiddag 22 maart zal omstreeks 15.00 uur in de Vestdijkzaal (bij grote opkomst in de theaterzaal) van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam nabij Amsterdam Centraal Station), na de jaarvergadering van de Vestdijkkring, de ene biograaf Wim Hazeu (Vestdijk) de andere biograaf Willem Otterspeer (W.F. Hermans) interviewen over zijn biografie van W.F. Hermans en over de relatie Hermans – Vestdijk.Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2014   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 14-03-2014.

ontwerp WAMdesign amsterdam