Nieuwsbrief EdPGNieuwsbrief maart 2016 ~ Jaargang 23, nr.1Vooraankondiging voorjaarsbijeenkomst op 16 april 2016

Op zaterdagmiddag 16 april 2016 vindt de voorjaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap plaats. Locatie: Instituut Blankestijn, Oudegracht 189 te Utrecht

Programma:  
Vanaf 13.30 uur ontvangst
14.00 uur Jaarvergadering: zie agenda hieronder
14.30 uur Kees Snoek met een voordracht over Du Perrons reizen door Insulinde
15.30 uur Van Bellevue tot Bergen: de briefwisseling van Eddy du Perron en Bep de Roos
16.30 uur borrel tot ca. 17.30 uur.

Agenda jaarvergadering

1. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken
2. Notulen Algemene ledenvergadering 9 mei 2015 [zie Nieuwsbrief 22(2015)2]
3. Jaarverslag 2015 van de voorzitter
4. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
5. Bestuurssamenstelling: Er is een vacature voor een algemeen bestuurslid, daarvoor wordt nog iemand gezocht. Manu van der Aa, Arthur van Schendel en Kees Snoek zijn herbenoembaar.
(Bestuursleden hebben volgens de Statuten twee jaar zitting en kunnen onbeperkt worden herkozen op de algemene ledenvergadering (ALV). Voorstellen voor nieuwe bestuursleden dienen door ten minste 10% van de leden gesteund worden en uiterlijk 3 weken voor de ALV bij het secretariaat ontvangen te zijn.)
6. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag / Sluiting


E. du Perron in het digitale tijdperk

Voor de feestelijke lancering van eduperron.nl drommen op 15 oktober 2015 meer dan 140 belangstellenden samen in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag. De werken van Du Perron, zijn handschriften, brieven en foto’s zijn gedigitaliseerd en zullen vanaf vandaag voor iedereen online beschikbaar komen. In het belendend Letterkundig Museum zijn speciaal voor deze middag en nog twee weken erna zes vitrines ingericht met originele Du Perroniana uit hun collectie, die zo meteen ook op de website te vinden zijn.

Na een welkomstwoord door Jan Bos, teamleider Collecties KB, introduceert Gemma Nefkens de sprekers. Zij is bestuurslid van de Stichting Menno ter Braak en was langdurig werkzaam bij Van Oorschot, de uitgeverij die onder meer het Verzameld Werk en de Brieven van Du Perron uitgaf.
Op het achterdoek verschijnt een foto van Du Perron als vijfjarige in Tjitjoeroeg. Du Perronbiograaf Kees Snoek schetst hoe dit in 1904 zo wantrouwig in de camera kijkende jongetje zich ontwikkelde: van overgevoelig knaapje tot strijdbare schrijver, van nerveuze najager van liefdesobsessies tot weerbare persoonlijkheid. Hij was een man van de vlucht naar voren, ‘een onzekere met zekerheden’, die zich niet schikte in de middelmaat maar met passie zijn standpunten bleef uitdragen.
Siegfried Woldheks karikatuur van Du Perron als musketier met de pen vilein in de aanslag komt in beeld bij wat Arjan Peters (literair criticus De Volkskrant) zegt over Du Perron als schrijver en polemicus, onder het motto ‘Natuurlik, onhollands, heldhaftig!’. Du Perrons schotschrift Uren met Dirk Coster loopt over van meeslepend geformuleerde ergernis over de literaire oordelen van deze als ‘weke humanist’ weggezette criticus. Hollandse halfzachtheid diende volgens Du Perron luide bestreden te worden, en de woorden die hij daarvoor kiest in zijn geschriften en brieven treffen nog steeds doel. Op de website kan men gaan grasduinen in duizenden brieven, waar niet één saaie bij zit. Het taalgebruik van deze temperamentvolle gedrevene doet je ook nu nog rechtop in je stoel zitten, in lachen uitbarsten en denken: ja, zo moet je schrijven!

Krijn ter Braak, initiatiefnemer van eduperron.nl en eerder van mennoterbraak.nl, geeft een rondleiding door de website, die bedoeld is voor wie Du Perron voor het eerst leert kennen maar ook voor wie wetenschappelijk onderzoek doet. De dagen uit het leven van Du Perron gaan straks op de Homepage voorbij tikken. Bij Leven en werk is o.a. de volledige biografie door Kees Snoek te vinden. Boeken en Artikelen bevatten naast teksten ook editiegeschiedenissen en toelichtingen. De 5500 brieven van 190 correspondenten zijn als tekst en beeld beschikbaar. Circa 750 brieven worden hier voor het eerst gepubliceerd, net als zeven prachtige fotoalbums uit familiebezit. Veel staat al op de website, die de komende tijd nog wordt aangevuld. Voor hulp bij het toevoegen van materiaal zijn vrijwilligers hartelijk welkom. De bekende balkonfoto uit 1939 wordt geprojecteerd: die met Menno ter Braak, Simon Vestdijk en E. du Perron. Onder deze grote schrijvers staat de kleine Alain du Perron, die net als zijn vader in 1904 ietwat bezorgd in de camera kijkt. Krijn dankt Alain die alle medewerking heeft gegeven aan de website, maar helaas door zijn overlijden eerder dit jaar de lancering niet meer mocht meemaken.
Jan Bos (KB/DBNL) prijst het rijke materiaal en de doorzoekbaarheid van eduperron.nl, een satellietwebsite van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. De DBNL gaat binnen de KB op dezelfde wijze als tevoren verder en krijgt betere zoekmogelijkheden via Delpher. Binnenkort komt de belangrijke collectie eerste drukken uit de KB op eduperron.nl. Wie nog nieuw materiaal vindt of informatie kan toevoegen wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen en de website verder te verrijken.
Dan nodigt Gemma Nefkens de kleinzoon van de schrijver, Edgar du Perron, uit de website in gebruik te stellen. Met een zwaai naar de URL op het scherm brengt hij de tijdklok aan het lopen en de website tot leven. Arthur van Schendel bedankt namens het E. du Perron Genootschap de velen die het project mogelijk hebben gemaakt: de coproducenten DBNL en LM, de subsidiegevers Dioraphte, Fonds 21 en talloze particulieren, de medewerkers en vrijwilligers, en vooral de familie Du Perron. Met een zeer geanimeerde borrel eindigt deze lancering, tevens de najaarsbijeenkomst van het EDPG. Du Perron liefhebbers begroeten elkaar. EDPG-leden ontvangen hun exemplaar van Cahiers voor een lezer 42. Op mobiele telefoons wordt de website bekeken en er wordt over getwitterd: E. du Perron leeft in het digitale tijdperk. CvS


Publiciteit over e.duperron.nl

- website KB: kb.nl
- website Bibliotheek Achterhoekse Poort: achterhoeksepoort.nl
- Volkskrant, 10 oktober 2015 artikel van Arjan Peters “Zo eer je grote schrijvers”
- Standaard der Letteren, 23-10-2015


Mededelingen van het bestuur

- Op 8 december 2015 overleed Kees Thomassen, gewaardeerd lid en drukker van tal bibliofiele uitgaven van werken van E. du Perron.
- Graag bevelen we de bijgevoegde Contributiebrief 2016 in uw aandacht aan.
- Aan Cahiers voor een Lezer nr. 43 wordt op dit moment gewerkt.
- Ontvangt u de EDPG-Nieuwsbrief nog niet per mail en wilt u dat wel, geeft u dan s.v.p. uw e-mail adres door aan het secretariaat.


E. du Perronprijs 2015

Op donderdag 21 april 2016 wordt in Tilburg de E. du Perronprijs 2015 uitgereikt. Voorafgaand aan de prijsuitreiking houdt Herman van Rompuy een voordracht.


Publicaties

  • Mathijs Sanders – Europese papieren, Intellectueel grensverkeer in het Interbellum ISBN 9789460042720, paperback, 14 x 22 cm, geďllustreerd, 256 pagina’s.
  • Artikel van Niels Bokhove over 'De grijze dashond' in het huisorgaan van het Letterkundig Museum: *Goede papieren* jrg. 9 (2015), nr. 3 (dec.), p. 26-30. Het tijdschrift *Goede papieren* verkrijgt men het gemakkelijkst door Vriend te worden van het Lett. Museum.
    Zie letterkundigmuseum.nl


Facebookpagina E. du Perron

Kent u de Facebookpagina E. du Perron al? Dit is een openbare contact- en informatiepagina voor liefhebbers van de Nederlandse schrijver E. du Perron (1899-1940) en zijn werk.

De pagina heeft op dit moment al 83 leden; alle leden kunnen een berichtje, foto of iets anders plaatsen, alles wat te maken heeft met E. du Perron. De bestuursleden van het EDPG: Manu van der Aa, Kees Snoek en Petra Mars zijn beheerders van de pagina. U kunt eenvoudig lid worden van de groep door te klikken op lid worden.


Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2015   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 17-03-2016.

by WAMdesign amsterdam